13 november 2013

Algemene beschouwingen begroting Kamper Gemeenteraad 2014

VOOR ELKAAR!

“Kevin van Dijk, een onhandelbare puber die geschorst is op school, blijkt een moeder te hebben met borderline en een werkloze vader die verslaafd is aan de alcohol. Zijn broertje David heeft ADHD en zit op het speciaal onderwijs. Oma is dementerend en woont bij het gezin in huis omdat ze niet opgenomen kan worden in een verzorgingshuis. Nu dreigt het gezin ook nog uit huis gezet te worden omdat er een enorme huurschuld is. Hoe kan hierbij de juiste ondersteuning worden geboden?”

Zomaar een voorbeeld waar de gemeente mee te maken kan krijgen in het sociale domein. De decentralisaties geven de noodzaak en de mogelijkheden om hier als samenleving, als samenspel van bewoners, overheid en organisaties, adequaat mee om te gaan.

De begroting die vanavond en aanstaande donderdag besproken wordt is de laatste van deze raadsperiode. Tevens is het voor mij persoonlijk de eerste Algemene Beschouwing. In meerdere opzichten een bijzondere gebeurtenis dus!

Vanwege het feit dat dit dus de laatste begroting van deze raadsperiode is, lijkt het ons goed om kort even terug te blikken op de afgelopen 3 en half jaar, zowel als plaatselijke PvdA, als als gemeente in het algemeen.
Ik begin bij de verkiezingen in 2010. Na een periode van onderhandelingen gingen wij deel uit maken van de coalitie en mochten we een wethouder leveren in de persoon van Jan Wieten. Belangrijke punten waren voor ons bijvoorbeeld ’t Ukien, de proef met de coffeeshop, de menselijke maat in Wmo-beleid en natuurlijk de integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid. Na ruim een jaar gaf Wieten aan te stoppen als wethouder. Hierdoor schoof Janita Tabak, de toenmalige fractievoorzitter op naar de wethoudersplek en haar functie ging over aan Xandra Koster. Na twee jaar moest zij helaas gebruik maken van de mogelijkheid van ziekteverlof en er kwam een plaats vrij voor mijn persoon als functioneel plaatsvervanger. Een roerige personele tijd voor ons en de stabiele factoren in de fractie ziet u daar: Kristy van den Berg en Erden Ekici.
Wat gemeentelijk beleid betreft is de lopende raadsperiode een periode van grote beslissingen, op het gebied van gronden en bestemmingsplannen, het voorbereiden van de 3 decentralisaties in het sociale domein en enkele omvangrijke bezuinigingsrondes.

We spreken over een begroting voor het komende jaar en de jaren daarna, waarmee het ons ook past om een kijkje naar de toekomst te geven.
Wat ons betreft een toekomst waarin we langzaam maar zeker als land en ook als gemeente weer de positieve tendensen gaan zien. Formeel zijn we als land niet meer in een recessie. De economie en woningbouw lijken weer iets aan te trekken. Laten we deze berichten koesteren en aangrijpen om weer wat positiever naar de toekomst te kijken. Al was het alleen al maar om het consumentenvertrouwen te stimuleren.
Gedurende deze raadsperiode hebben we regelmatig prognoses en verwachtingen naar beneden bij moeten stellen. Wij hebben drie bezuinigingsrondes gehad waarbij nog vele bezuinigingen daadwerkelijk geëffectueerd moeten worden. Het bitter is dus nog lang niet over en zal zeker nog een aantal jaren voelbaar blijven.

Ik begon mijn betoog met een voorbeeld dat wellicht wat extreem overkomt, maar dat zo maar werkelijkheid zou kunnen zijn. Dat zijn de zaken waar de gemeente de komende jaren volop aandacht aan moet schenken. Hoe kunnen wij op het juiste moment die ondersteuning daar krijgen waar die op dat moment benodigd is. Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen en hun sociale omgeving. Daar zijn wij zeker niet tegen, maar wij vinden het wel belangrijk dat hierbij de menselijke maat wordt gehanteerd en mensen niet aan hun lot worden overgelaten. Zelfredzaamheid kent immers grenzen en ieder geval is uniek en verdient een eigen unieke aanpak.
De verhoudingen tussen burgers, overheid en organisaties zijn aan het veranderen en worden passend gemaakt voor de nieuwe rollen binnen de Participatiesamenleving. Volgens de Koning een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp van de overheid. Zoals reeds aangegeven zitten er wat ons betreft wel gradaties in het terugleggen van die verantwoordelijkheid. Het gaat ons daarbij juist om het samenwerken als maatschappij, VOOR ELKAAR.
Mensen en organisaties, ook die van de gemeente, moeten daar volop in worden meegenomen.
Kerst in Oud Kampen is een mooi voorbeeld van wat er allemaal aan kracht in onze samenleving zit verscholen.

Blij zijn wij met de prioriteit die in deze raadsperiode is gelegd bij de Binnenstad van Kampen als trekker, als kloppend hart en als vliegwiel voor andere ontwikkelingen. Kampen kan zich onderscheiden van andere plaatsen door de unieke combinatie van monumentale binnenstad, culturele voorzieningen en unieke winkels. De start van een aantal lokale ondernemers met een unieke specialistische zaak is daar een mooi voorbeeld van.
De kansen die het boven water halen van de IJsselkogge biedt moeten wat ons betreft met beide handen worden aangegrepen om het toerisme en recreatie de lift in te krijgen. Niet koste wat kost, maar vanuit positief realisme. Kampen heeft alles in zich om verder te benutten. Kijk maar naar de onlangs gewonnen BNG Erfgoedprijs die voor een belangrijk deel vanwege de Kamper Kracht is toegekend.

Voorzitter, ik kom tot een behandeling van de begroting van 2014 zoals die voorligt.
Tijdens de commissiebehandeling hebben wij onze vragen kunnen stellen en een beantwoording van het college daarop gekregen.
Nogmaals geven wij het college en het ambtelijk apparaat een compliment voor het kunnen aanbieden van een meerjaren sluitende begroting. Dat is in deze tijden een hele opgave.
De, voornamelijk, boekhoudkundige manier waarop dit resultaat is verkregen maakt dat wij kritisch zullen blijven kijken naar de duurzaamheid hiervan.
De grote onzekerheden die er voor de toekomst nog spelen (gronden, decentralisaties en nieuwe Rijksbezuinigingen), maken dat we voorzichtig moeten zijn met het bestemmen van de overschotten.

Deze begroting geeft ons aanleiding om één motie in te dienen en wel over deelname aan Burgernet, in het licht van openbare orde en veiligheid, gecombineerd met Burgerkracht. Deze motie dienen wij samen met onze collega’s van Groen Links in.
Tijdens de commissiebehandeling meende ik en velen met mij een toezegging van de portefeuillehouder te hebben gehoord over het daadwerkelijk gaan deelnemen van Kampen aan dit instrument. Kampen zou overigens een van de laatste 6 gemeenten in Nederland zijn die deel zou gaan nemen (waren er 8, nu nog 6). Deze vermeende toezegging bleek echter wat te voorbarig, zo vertrouwde de portefeuillehouder ons na afloop toe.
Wij zouden dus wel degelijk met een motie of amendement moeten komen om deelname aan Burgernet voor elkaar te krijgen.
Wij hebben onze wens vervat in een motie waarin wij het college verzoeken om in het eerste kwartaal van 2014 te komen met een voorstel om daadwerkelijk deel te gaan nemen aan Burgernet. Daarbij verzoeken wij om specifiek op het betrekken van jeugd in te gaan. De argumenten daarvoor zijn inmiddels dusdanig dat we daar wat ons betreft niet meer onderuit zouden kunnen. Bovendien vinden wij dat Burgernet een prima middel is, passend bij de Participatiesamenleving van betrokken burgers.

En zo zijn we weer terug bij de titel van mijn betoog: VOOR ELKAAR!