4 november 2015

Raadspraat PvdA – Manfred Haveman d.d. 30-10-2015

En zo waren daar ineens 131 Syrische vluchtelingen in Kampen, in de crisisopvang in sporthal De Reeve. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes,… Mensen van vlees en bloed. 25 à 30 alleenstaande mannen en meerdere gezinnen. Wat hebben zij meegemaakt? Wat is hun verhaal? Wat is hun vooruitzicht? Onzekerheid, heel veel onzekerheid. Voor de nabije toekomst en zeker ook voor langere termijn. Ondertussen worden zij van de ene crisisopvang naar de andere crisisopvang getransporteerd, vanwege de wachtlijsten bij de opvang die normaal beschikbaar is. In Kampen blijven zij ook maar tijdelijk, 72 uur. Gesol met mensen dat, naar het oordeel van PvdA Kampen, tot een minimum moet worden beperkt.

Omwonenden en gebruikers van de sporthal werden op zeer korte termijn (te kort?) geïnformeerd. Het was goed om te ervaren dat de reacties overwegend positief en tegelijkertijd ook realistisch waren. Ook voor hen (en voor heel Kampen) is het een onbekend en onzeker fenomeen dat er ineens 131 getraumatiseerde mensen in de buurt komen. Hoe zit het met veiligheid? Is er overlast te verwachten? Aspecten die niet met 100% zekerheid zijn te beantwoorden, maar waar wel heel goed over wordt nagedacht en maatregelen voor worden getroffen om e.e.a. in zo goed mogelijke banen te leiden.
Ten tijde van het schrijven van deze Raadspraat heeft de groep vluchtelingen net de eerste nacht in Kampen doorgebracht. Ten tijde van het verschijnen van deze Raadspraat zal de groep vluchtelingen al weer vertrokken zijn en weten we wat de ervaringen zijn geweest.
Als Partij van de Arbeid vinden wij het goed dat ook Kampen zijn verantwoordelijkheid heeft genomen om ruimte beschikbaar te stellen voor crisisopvang. Kampen doet dat trouwens in regionaal verband, waarin kosten en opvang worden gedeeld. Een goede en slimme aanpak waarbij de druk wordt verdeeld.
Wist u, tot slot over dit onderwerp, dat er vanuit de Kamper samenleving al de eerste dag zoveel hulp is aangeboden dat meer aanbod niet nodig was? Dat maakt ons toch wel erg trots op onze inwoners. Hartverwarmend!

Even de knop omschakelen: 10 en 12 november spreekt de gemeenteraad over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor 2016, de begroting. Op papier is alles weer kloppend gemaakt. Wel zitten er enkele grote onzekerheden in waardoor het zomaar een heel ander plaatje kan worden. En over het algemeen kosten verrassingen vaak meer dan dat zij opleveren. De Partij van de Arbeid in Kampen is wel van mening dat er in de afgelopen jaren wel voldoende is bezuinigd op voorzieningen, onderhoud en dienstverlening voor inwoners.