11 augustus 2013

Raadsvoorstel Aanscherping Handhaving Wet Werk en Bijstand

In de commissie Inwoners hebben we het gehad over een raadsvoorstel dat voortvloeit uit de zogenoemde Fraudewet. Waar voorheen de gemeente kon bepalen hoe om te gaan met mensen die misbruik maken van hun uitkering, is inmiddels bij wet bepaalt welke sancties opgelegd moeten worden. Er is voor de gemeente maar een klein beetje beleidsvrijheid. De wet kunnen we niet veranderen, dus heeft de PvdA-fractie zich vooral gefocust op het deel wat we als gemeente in mogen kleuren.

De PvdA is faliekant tegen welke vorm van fraude dan ook. Of het nu om bouwfraude, belastingfraude, verzekeringsfraude of uitkeringsfraude gaat. Het is zaak daarop te handhaven. Alleen op die manier kunnen we, zoals ook in het voorstel staat het draagvlak voor de sociale zekerheid behouden.

De crux zit hem in dit voorstel in de vraag hoe de gemeente omgaat met de mogelijkheid die aan gemeenten geboden is om recidivisten maximaal drie maand geen uitkering te verlenen. De beslagvrije voet (90% van de bijstandsnorm) valt daarmee dus weg. Die beslagvrije voet is volgens de PvdA in de meeste gevallen wel hard nodig. Zo kan iemand tenminste eten kopen en woonlasten en zorgpremie betalen.
De gemeente is niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheid om de ook beslag te leggen op de beslagvrije voet. De gemeenteraad mag beslissen op welke manier ze wil dat er uitvoering wordt gegeven aan die sanctie.

De PvdA is blij te lezen dat het college kiest voor de solidaire variant en ook de raad voorstelt voor die variant te kiezen. Alleen wanneer de uitkeringsgerechtigde over voldoende liquide middelen beschikt wordt de robuuste maatregel toegepast. De PvdA vindt die variant de juiste, omdat het ondenkbaar zou zijn dat bijvoorbeeld kinderen in gezinnen van frauderende ouders, geen eten zouden krijgen omdat hun ouders frauderen, of dat huisuitzetting dreigt voor kinderen door de domme acties van hun ouders. Hetzelfde geldt voor andere kwetsbare groepen.

De PvdA volgt dus het voorstel van het college. Wij denken dat de kwetsbare groepen voldoende worden beschermd. De wethouder heeft in het debat in de commissie Inwoners nog eens benadrukt dat zij maatwerk zal leveren, dat geeft ons voldoende vertrouwen dit beleid tot uitvoering te brengen.