Door op 12 november 2015

Rekenkamercommissie zet vooronderzoek naar het Zwembad “de Steur” door.

Mede door het veelvuldig hiernaar vragen stellend door Suat Azer van de Partij van de Arbeid Kampen en Albert Holtland van Gemeente Belangen Kampen zet de Rekenkamercommissie van de Gemeente Kampen het gedane vooronderzoek van het zwembad “De Steur” in Kampen door.
Zij gaat zich focussen op het beheer en de exploitatie van het huidige zwembad De Steur en het toezicht daarop, alsmede op de aanbesteding en de gunning voor het beheer en de exploitatie van het in 2017 op te leveren nieuwe zwembad.

De hoofdvragen voor dit onderzoek zullen zich toespitsen enerzijds op: hoe de financiële relatie tussen de gemeente Kampen en Sportfondsen Kampen B.V. is vormgegeven en op welke wijze stuurt het college van B. en W. van Kampen op het beheer en de exploitatie van zwembad de Steur, en anderzijds op: hoe is het aanbesteding- en gunningsproces van het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad gelopen en hoe zijn de verschillende uitkomsten van die twee aanbestedingsrondes te verklaren.
Vele malen heeft de Partij van de Arbeid over deze gang van zaken en andere zaken dienaangaande vragen gesteld en nooit kon er een afdoende of bevredigend antwoord worden gegeven.

De PvdA en het GBK zijn uitermate verheugd door deze besluitvorming, zijn van mening dat dit de transparantie van het doen en laten van het college van B. en W. van Kampen ten goede zal komen, en kijken uit naar het resultaat van dit onderzoek door de Rekenkamercommissie.
Tevens zullen zij het meervoudig gebruik van dit te hanteren instrument toejuichen