11 november 2015

Tekst voor de Algemene beschouwingen op 10 november 2015, gemeente Kampen, namens de Partij van de Arbeid Kampen

Kevin van Dijk… Kent u hem en zijn familie nog?
Het gezin werd door ons geïntroduceerd bij de Algemene beschouwingen van twee jaar geleden.
Kevin was een autistische jongen met ADHD en veel problemen; moeder aan de drank, vader zonder werk en een inwonende oma die dementerend was. Hoe is het deze familie de afgelopen twee jaar vergaan? Er is immers veel veranderd in deze tijd. Mensen moeten op zoek naar hun Eigen Kracht, naar hun sociale netwerk en pas wanneer dat is uitgeput krijgen ze mogelijk, eventueel, misschien professionele ondersteuning.
Familie Van Dijk heeft een keukentafelgesprek gehad, onder het motto één gezin, één plan, één regisseur. En er zijn goede dingen gebeurd.
Kevin kon naar het Speciaal Onderwijs, waar hij de juiste begeleiding kreeg. Zo kon hij opbloeien en zijn talenten werden op een juiste manier aangesproken. Moeder is met haar drankprobleem aan de slag gegaan en volgt een psychologisch traject, bekostigd vanuit de collectieve zorgverzekering van gemeente Kampen. Vader zat in een strak en intimiderend stramien van WorkFast om uit de bijstandsuitkering te komen. Dat is gelukt: want moe gestreden en ten einde raad heeft hij zijn uitkering stop laten zetten. Toen hij hoorde dat gemeente Kampen zou stoppen met het commerciële WorkFast heeft hij zich weer gemeld, met als resultaat dat hij nu wel een werkervaringsplaats heeft en kan werken aan uitzicht op een baan. Oma is jammerlijk genoeg overleden. Net op tijd was door gemeente Kampen besloten om het spaarpotje voor een fatsoenlijke uitvaart niet mee te rekenen in de vermogenstoets. Een hele zorg minder voor de familie.
Gaat alles nu dan helemaal van een leien dakje?
Nee, donkere wolken pakken zich samen boven de ontwikkeling van Kevin. Het vervoer van huis naar zijn school voor Speciaal Onderwijs, afgewisseld met een verblijf in het logeerhuis wordt niet langer bekostigd. En Kevin heeft te horen gekregen dat hij voortaan naar een reguliere school moet. Ze hebben daar Passend Onderwijs… Ja, ja, een klas met 32 leerlingen, 1 docent en een paar uurtjes ondersteuning in de week en waar het barst van de prikkels en onrust. Als dat maar goed gaat…!
Vader wil graag werken in het havenbedrijf en heeft gehoord dat Kampen misschien gaat uitbreiden met een 2e Zuiderzeehaven in een samenwerkingsverband met Meppel en Zwolle, Port of Zwolle genaamd. Maar helaas voor vader, het zal daarbij vooral gaan om grote bulkcontainers die van de schepen op vrachtwagens worden overgeladen. Alles geheel geautomatiseerd. Daar komt geen mensenhand meer bij kijken, zoals ook in de grote zeehavens het geval is… Afwachten maar weer hoe dit verder gaat.

In de wetenswaardigheden van familie Van Dijk heeft u al een heel aantal politieke onderwerpen voorbij horen komen.
Ik neem u graag nog even mee naar enkele andere onderwerpen die het afgelopen jaar in Kampen hebben gespeeld.
Toen ik zo eens wat begon te mijmeren over wat ik vanavond zou gaan zeggen, schoot mij steeds één woord te binnen: Daadkracht. Tja, een woord dat een belangrijke rol speelde in de verkiezingscampagne van één van de partijen in dit college…
Wat hebben wij toch een daadkrachtig college, bedacht ik mij. Deze mannenclub weet van doorpakken. Of het nou gaat om een werf die verplaatst moet worden, een evenement dat door een verkeerde inschatting financieel gered moet worden, een geheimzinnige compensatieafspraak met een bedrijf dat niet direct levert wat geleverd zou moeten worden, ondergrondse containers die de gemoederen blijven bezighouden, een sociaal plan dat een flinke duit mag kosten… Allemaal zaken waarbij dit college als een Fyra voort dendert. Dat er dan onderweg wel eens wat ontspoort, dreigt te ontsporen of vertraging oploopt, nemen we daarbij dan maar voor lief.
Het valt ons op dat gemeente Kampen de laatste jaren vaker in juridische procedures is verwikkeld met zowel organisaties, als met inwoners. Of dat getalsmatig daadwerkelijk zo is hebben we niet getoetst, maar gevoelsmatig is dat in ieder geval wel zo. Kernbegrippen die daarbij dan regelmatig aan de orde zijn, zijn communicatie, verwachtingen, tijdsdruk en interpretatie van regels.
Begrijp ons niet verkeerd: daadkracht kan heel goed zijn en is in sommige situaties ook echt nodig, maar let daarbij ook op de transformatie waar we met z’n allen voor staan. En voorkom een tunnelvisie van eigen gelijk en geef tekst en uitleg bij gedane keuzes en keuzes die voorliggen.
Als overheid en als gemeente Kampen doen we een groot en steeds groter beroep op de Eigen Kracht van inwoners en willen we initiatieven vanuit de samenleving stimuleren. Maar wanneer je als overheid niet als een betrouwbare partner wordt ervaren, dan heb je een groot probleem en zullen dergelijke initiatieven misschien uitblijven. Een goede raad dus aan dit daadkrachtige college: betrek inwoners en organisaties, communiceer en doe actief aan verwachtingenmanagement. Wees u bewust van de voorbeeldfunctie die u daarbij heeft.
In dit kader willen we nog specifiek aandacht vragen voor het gemis dat veel, met name oudere, mensen ervaren door het ontbreken van de live tv-uitzendingen van raads- en commissievergaderingen. Wij zouden graag zien dat het college in gesprek gaat met RTV-IJsselmond om na te gaan of deze uitzendingen weer hervat kunnen worden. Wellicht kan het college daar een reactie op geven.

Natuurlijk is het niet allemaal kommer, kwel en gevaar. Er worden heel veel zaken prachtig opgepakt in de Kamper gemeenschap. De Weggeefschuur, de Kamper Duitenactie, de woonvorm van stichting de Dijken, stichting Behoud Brunneper Bongerd, het MFD in Zalk, de bibliotheek op school, om maar een paar voorbeelden te noemen. Als Partij van de Arbeid zijn we trots op de Kamper gemeenschap die met dit soort initiatieven komt. Wij hopen dat we als politiek de voedingsbodem hiervoor kunnen vergroten en onderhouden. Wij zullen daar in ieder geval ons best voor blijven doen. Zo hopen wij dat het Right tochallenge de komende periode concreet kan worden opgepakt.
Het vluchtelingenvraagstuk plak ik hier ook even aan vast. De stroom vluchtelingen is een mondiaal probleem dat we als Kampen niet oplossen. Wat we wel kunnen doen is opvang bieden voor hen die dat nodig hebben. De crisisopvang onlangs in sporthal De Reeve is daar een goed voorbeeld van. Hartverwarmend om te horen dat de telefoonlijn voor burgerinitiatieven al na een dag kon worden gesloten omdat er zó veel werd aangeboden. Geweldig!
De wijze waarop het college afspraken met de regio heeft gemaakt voor wat betreft deze vorm van crisisopvang vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid vinden wij heel goed. Wat de partij van de Arbeid betreft moet Kampen actief zijn verantwoordelijkheid nemen om een bijdrage te leveren aan het vluchtelingenvraagstuk, passend bij de schaal en mogelijkheden van Kampen.

Thema duurzaamheid: in het nieuws afgelopen week het bericht dat Nederland de milieudoelstellingen van 2020 niet zal halen. Zorgelijk vindt de Partij van de Arbeid dat. Wij vinden het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om zuinig te zijn op deze aarde, zodat ook toekomstige generaties op een goede manier kunnen leven. In het coalitieprogramma is een paragraaf over duurzaamheid opgenomen. In de begroting komt dit thema echter nauwelijks aan bod.
[Wat ons betreft staat duurzaamheid toch wel hoog op het prioriteitenlijstje. Daarbij denken wij niet direct aan convenanten met het bedrijfsleven, maar wij willen het college uitdagen om via positieve stimulansen een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke bewustwording en concrete acties.]
Als suggestie geven wij graag het bestemmen van een deel van de opbrengsten van de verkoop van aandelen Enexis voor verduurzaming mee, bijvoorbeeld voor dorpshuizen en verenigingsgebouwen. En ere wie ere toekomt: inspiratie voor deze suggestie komt bij GroenLinks vandaan.

Tot slot ook nog iets over de financiën van de gemeente. Het betreft vandaag en donderdag immers een bespreking over de begroting van gemeente Kampen voor 2016 en verder. Gepaard met de eerder genoemde daadkracht van dit college, moeten wij constateren dat zij er niet in slaagt om de zelf gestelde doelen van reserveopbouw te halen. Het sluitend zijn van deelbegrotingen is in de praktijk niet altijd aan de orde. Incidentele tegenvallers, structurele lasten die toch hoger blijken uit te pakken, het komt regelmatig voor. Lees er de Bestuursrapportages maar op na. Wordt er wellicht te positief begroot of zijn de tegenvallers echt niet te voorzien geweest en onontkoombaar gebleken? Wij verwachten van het college een realistische begroting, een adequate communicatie over risico’s en een gedegen meerjarenbeleid om uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht te laten zijn. Daarbij heeft de Partij van de Arbeid zich op het standpunt gesteld dat er in de afgelopen jaren genoeg is bezuinigd op voorzieningen voor en dienstverlening aan de inwoners en aan onderhoud van openbare ruimte en bezit. Wat de Partij van de Arbeid betreft hoeven wij niet het goedkoopste jongetje van de klas te zijn en zit er bijvoorbeeld ook enige ruimte in de lokale lasten als dekkingsmiddel. Deze insteek willen wij het college dan ook nadrukkelijk meegeven voor toekomstige financiële planvorming.

De economie lijkt aan te trekken. De huizenmarkt komt weer tot leven. Maar tot op heden vertaalt zich dat nog niet in banengroei en zekerheid voor mensen. Bedrijven durven nog niet te investeren en personeel in dienst te nemen. Wij verwachten van dit college dat zij arbeidsintensieve bedrijvigheid stimuleert en in de ontwikkeling en kansen van mensen investeert.
De vermarkting van Kampen is daarbij een belangrijk item, waarbij de organisatie en voortraject van de Internationale Hanzedagen in 2017 een forse impuls moet betekenen.

Concreet over de begroting voor 2016: wij zijn blij dat het college ruimte heeft gevonden voor Buurt aan Zet, de nieuwbouw van de Koningin Emmaschool, voor startersleningen en voor wonen boven winkels. Wat betreft de verzelfstandiging van Quintus delen wij hier de insteek van het college waarbij de investering voor de baten uitgaat. Zorg dat er een gezonde organisatie komt die verantwoord op eigen benen kan staan.

Graag hadden wij gezien dat het college in deze begroting meer ruimte had gevonden voor armoedebestrijding en voor verduurzaming van Kampen.
Beschermingsbewind is een gemeentelijke taak en het zijn dan ook de gemeentes die hiervan de problemen ondervinden….ook in Kampen waar de kosten van bewindvoering elk jaar enorm toe zijn genomen en dat gaat allemaal van het totaal budget armoedebestrijding af!

Moties:
Samen met onze collega’s van de SP hebben wij een motie voorbereid inzake de 110%-norm voor financiële ondersteuning. Graag zien wij deze grens opgerekt naar 120%.

Wat betreft verduurzaming heb ik een suggestie gegeven en in december spreken we nader over dit thema.

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en wanneer u geïnteresseerd bent in de wetenswaardigheden van de familie Van Dijk, blijft u ons dan volgen!

10 november 2015
Manfred Haveman
PvdA Kampen