Verkiezingsprogramma 2018-2022

26 november 2017

Wij bieden u ons verkiezingsprogramma aan in twee uitvoeringen: tekstueel en gesproken.

Voor gesproken uitvoering van ons verkiezingsprogramma:

Hieronder treft u ons tekstueel verkiezingsprogramma:

Waarom PvdA Kampen 

De PvdA is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Zij staat voor vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Het recht op een fatsoenlijk bestaan voor iedereen staat centraal. Een fatsoenlijk bestaan is een bestaan dat volwaardig meedoen in de maatschappij mogelijk maakt.

De PvdA wil mensenrechten beschermen, armoede bestrijden en een eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht. Ieder mens is gelijkwaardig en we willen een duurzame toekomst voor mens, natuur en milieu. De PvdA kenmerkt zich door verantwoordelijkheidsbesef en realisme. De sociaaldemocratie vervult al meer dan een eeuw een belangrijke rol in onze parlementaire democratie.

De PvdA is een partij voor mensen met de meest uiteenlopende achtergronden en levensovertuigingen. De PvdA wil deze mensen mobiliseren en een plek bieden van waaruit zij zich voor hun idealen in kunnen zetten. De politiek kan het verschil maken. In Kampen bieden wij hét progressieve alternatief.

In Kampen nam de PvdA jarenlang deel aan het besturen van onze gemeente. De afgelopen vier jaar hebben we oppositie gevoerd. In de volgende drie paragrafen zetten we onze speerpunten voor de nieuwe raadsperiode 2018-2022 uiteen.

De PvdA Kampen staat voor sociale, rechtvaardige en duurzame politiek. 

Hét progressieve alternatief voor Kampen!

 


 

Mensen

Alle inwoners van onze gemeente komen vroeg of laat in aanraking met beslissingen van de gemeentepolitiek. De gemeente gaat onder andere over ondersteuning, jeugd, zorg, armoede, onderwijs, sport en kunst en cultuur. Voor de raadsperiode 2018-2022 zetten we in op de volgende speerpunten:

Solidariteit

– Hulp- en ondersteuningsmaatregelen moeten eenvoudig en laagdrempelig zijn.
– Alle kinderen kunnen deelnemen aan sportieve/culturele activiteiten en zwemlessen. Wanneer de ouders/verzorgers daar geen geld voor hebben kunnen ze een beroep doen op een fonds.
– Wij zetten in op een ruimhartig minimabeleid, mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor vormen van ondersteuning.
– Mensen met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum kunnen deelnemen aan de collectieve verzekering.
– Samen met inwoners en organisaties zetten we in op het vroegtijdig signaleren van armoede en schuldenproblemen.
– We vinden de huidige inkomenspolitiek met toeslagen en aanvullingen veel t eingewikkeld. Daarom staan we open voor experimenten met regelarme bijstand en volgen we met belangstelling de ontwikkelingen over vormen van het basisinkomen.
– We vinden het belangrijk dat inwoners hulp krijgen bij praktische zaken zoals het invullen van formulieren, omgaan met geld, communicatie met schuldeisers et cetera. We maken hiervoor prestatieafspraken met welzijnsorganisaties.
– Het uitgangspunt van de schuldenaanpak is maatwerk. Er is niet één aanpak die past bij alle situaties.
– We gaan met scholen en welzijnsorganisaties in gesprek over het voorkomen van schuldenproblemen onder jongeren.
– Met welzijnsorganisaties en de bibliotheek maken we prestatieafspraken over de aanpak van laaggeletterdheid en analfabetisme.

Zorg

– We zijn bezorgd over forse landelijke bezuinigingen op de zorg en invoering van loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente moet de gevolgen van deze bezuinigingen in kaart brengen en daar waar mogelijk ingrijpen.
– We evalueren het Kamper Kompas, de Kamper aanpak op het gebied van zorg, jeugdhulp, participatie en passend onderwijs. We beoordelen het Kamper Kompas op kwalitatieve en financiële prestaties en gaan na of er bijstellingen nodig zijn. We kijken of de aanpak geschikt is voor organisaties die ook te maken hebben met andere gemeenten die een ander systeem gebruiken.
– Mantelzorgers moeten ondersteund en ontlast worden. Dit leggen we vast in prestatieafspraken met zorg- en welzijnsorganisaties.
– De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, dat betekent dat (nieuwe) voorzieningen toegankelijk moeten zijn voor iedereen.
– In de prestatieafspraken met zorg- en welzijnsinstellingen krijgt de klanttevredenheid een prominente rol.
– We maken geld vrij voor innovaties op het gebied van zorg en welzijn.

Werk en economie

– We vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. De gemeente wijst bedrijven op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de participatie van ouderen, laaggeschoolden en mensen met een arbeidsbeperking.
– De gemeente is een goed voorbeeld als het gaat om diversiteit op de werkvloer. Dit wordt bevorderd door bijvoorbeeld anoniem solliciteren.
– We bevorderen de werkgelegenheid en de economie door een aantrekkelijke gemeente te zijn voor bedrijven. De gemeente denkt met bedrijven mee en werkt aan een uitstekende infrastructuur en goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur.
– Er wordt actief samengewerkt met het bedrijfsleven om voldoende stage- en leerplekken aan te bieden. De gemeente – als werkgever – heeft hierin een voorbeeldfunctie.
– De gemeente gaat met scholen in gesprek om jongeren die geen startkwalificatie hebben terug te leiden naar school.
– Wij maken ons sterk voor meer openbare toiletten in de binnenstad.
– De gemeente Kampen zal actief optrekken met andere gemeenten om de overlast van vliegveld Lelystad zoveel mogelijk te beperken. Alle ontwikkelingen worden actief gevolgd en daar waar mogelijk zitten we aan tafel om mee te praten.
– Supermarkten moeten op zondag open kunnen.
– Als er draagvlak voor is, moeten winkels op zondag open kunnen.

Meepraten en co-creatie

– Er moet meer met en minder over jongeren worden gesproken. De gemeente betrekt jongeren actief bij beleidsontwikkeling.
– Aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte vindt plaats in nauw overleg met omwonenden.
– Burgerinitiatieven krijgen ruimte en ondersteuning, de gemeente denkt mee, stelt kennis, middelen en ambtelijke inzet beschikbaar. Het motto “ja mits” wordt omgebogen in “ja, en“.
– Burgerinitiatieven worden krachtig gestimuleerd.
– De gemeente betrekt burgers bij de totstandkoming van beleid, hiervoor worden moderne communicatiemiddelen zoals sociale media gebruikt.
– Daar waar regels burgerinitiatieven in de weg staan, worden deze regels heroverwogen en indien mogelijk aangepast.

Cultuur en Sport

– We houden het huidige culturele aanbod in stand.
– We stellen een fonds in voor activiteiten op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed.
– De IJsselkogge hoort in Kampen. Het Middeleeuwse vrachtschip verdient een volwaardige expositieruimte.
– We willen creatieve broedplaatsen faciliteren. De gemeente stelt (tijdelijk) ongebruikte panden beschikbaar voor huisvesting van kunstenaars.
– Evenementen en festivals zijn belangrijk voor het toerisme en de onderlinge samenhang in de samenleving. Wij willen dat er binnen het evenementenbudget voldoende ruimte is voor nieuwe initiatieven.
– De huidige sportvoorzieningen houden we op peil.
– Het giftige rubbergranulaat (gemalen autobanden) moet z.s.m. van onze kunstgrasvelden verdwijnen.
– Veel verenigingen worstelen met vergrijzing en weinig nieuwe instroom. We willen met verenigingen nadenken over de toekomst van het verenigingsleven in Kampen.

 


Groen

Landschappelijke kwaliteit en natuur zijn belangrijk voor de stad Kampen, de kernen en het buitengebied. Niet alleen zodat inwoners en bezoekers ervan kunnen genieten maar ook vanwege de grote waarde voor planten en dieren. We moeten ook eerlijk delen met de generaties die na ons komen. Een gemeente die aandacht heeft voor duurzaamheid is daarom van groot belang. Voor de raadsperiode 2018-2022 vinden we de volgende speerpunten belangrijk:

Duurzaamheid en groen

– Wij willen dat Kampen in 2040 energieneutraal is. We stellen een lokale klimaatagenda op, met daarin concrete doelen met betrekking tot de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen. Denk hierbij aan energieneutraal en gasloos bouwen, gratis parkeren voor elektrische auto’s, inkoop groene stroom, duurzaamheidsparagraaf bij aanbesteden, stimuleren van verduurzamingsalternatieven voor oude wijken, et cetera.
– Er wordt niet meer gebouwd in het groene hart. Het groene hart is een Hart van de stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich kunnen ontspannen.
– Bij de invulling van de openbare ruimte kijken we niet alleen naar fysieke duurzaamheid (hoe lang gaan deze stenen mee?) maar ook naar sociale duurzaamheid (zorgt deze inrichting voor onderling contact, verbinding en veiligheid?).
– De Brunneper Bongerd wordt het park van Brunnepe.
– De gemeente gaat samen met ondernemers en bewoners de binnenstad groener en fleuriger maken.

Milieu

– We evalueren het huidige afvalbeleid waarbij per storting betaald moet worden. Als blijkt dat dit systeem tot meer zwerfafval leidt dan maken we een nieuwe afweging.
– In de openbare afvalbakken zal het afval ook gescheiden ingezameld worden.
– Afval dumpen in de natuur is onacceptabel en moet worden bestreden door controle en handhaving.
– Bij groenonderhoud in de gemeente wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke oplossingen.

Platteland

– Wij verzetten ons tegen verdere uitbreiding van intensieve veeteelt.
– Het karakter en de kwaliteit van het Kampereiland, de kernen en het buitengebied (Nationaal Landschap) moeten behouden blijven en vormen een kenmerkend onderdeel van de citymarketing.
– De Melmerwaard blijft groen. Wij verzetten ons tegen een uitbreiding van de Zuiderzeehaven in dit gebied.


Stenen

Onze gemeente bestaat uit de stad Kampen en de kernen IJsselmuiden, Wilsum, ‘s Heerenbroek, Zalk, Kamperveen, Grafhorst en het Kampereiland. Op al deze plekken moeten inwoners prettig kunnen wonen. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol, ze zorgt bijvoorbeeld voor de bereikbaarheid en het parkeren. Maar het is ook belangrijk dat er voldoende beschikbare en betaalbare woningen zijn. De gemeente maakt hierover afspraken met woningcorporaties, ontwikkelaars en inwoners zelf. De volgende speerpunten vinden we belangrijk:

Wonen

– Wij streven naar een gemengd aanbod van huur- en koopwoningen in de goedkope, middeldure en dure prijsklasse in woonwijken.
– Woningcorporaties verduurzamen hun bezit maar particuliere woningeigenaren blijven achter. We willen met inwoners nadenken over hoe het verduurzamen van koopwoningen in onze gemeente verder kan worden gestimuleerd.
– De middeninkomens dreigen op de huidige woningmarkt tussen wal en schip te vallen. De gemeente verstrekt startersleningen voor starters en blijversleningen voor mensen die op hogere leeftijd langer thuis willen wonen.
– De gemeente maakt actief werk van het aantrekken van beleggers en investeerders die huurwoningen in de particuliere sector willen realiseren.
– Met corporaties maken we afspraken over het beschikbaar stellen van goedkope (klus)koopwoningen.
– We maken prestatieafspraken met de woningcorporaties over een gezamenlijke aanpak van huurachterstanden zodat huisuitzetting voorkomen kan worden.
– Bij het realiseren van nieuwe wijken willen wij zelfbouwers en ontwikkelaars niet teveel beperken in hun creativiteit door te gedetailleerde beeldkwaliteitsplannen.

Binnenstad

– Onze historische binnenstad is het belangrijkste kenmerk van Kampen. Om de kwaliteit van onze monumenten te behouden en te versterken verhogen we het restauratiebudget.
– Parkeren doen we aan de rand van de binnenstad.
– Beeldbepalende en monumentale gebouwen dienen bij leegstand zoveel mogelijk herbestemd te worden. De gemeente treedt hierbij op als aanjager, adviseur en ondersteuner.
– Een bewoonde binnenstad is een aantrekkelijke binnenstad. We maken weer geld vrij om het wonen boven winkels in de Oudestraat te stimuleren.
– We willen dat de gemeente handhavend optreedt tegen ondernemers die ontsierende en hinderende reclame- en verkoopuitstallingen in het winkelgebied neerzetten.

Verkeer

– Het is onwenselijk dat fietsers, voetgangers en zwaar landbouwverkeer gebruik maken van dezelfde weg op de Molenbrug.
– We willen het autoverkeer in de binnenstad terugdringen.
– Landbouwverkeer en zwaar vrachtverkeer mogen de stadsbrug niet meer gebruiken.
– We gaan op zoek naar een goede oplossing voor het fietsparkeren.