Meepraten en co-creatie

Democratie is meer dan één keer in de vier jaar stemmen. Wij willen inwoners actief betrekken bij de gemeentepolitiek.

Wij zetten in op de volgende speerpunten:

– Er moet meer met en minder over jongeren worden gesproken. De gemeente betrekt jongeren actief bij beleidsontwikkeling.

– Aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte vindt plaats in nauw overleg met omwonenden.

– Burgerinitiatieven krijgen ruimte en ondersteuning, de gemeente denkt mee, stelt kennis, middelen en ambtelijke inzet beschikbaar. Het motto “ja mits” wordt omgebogen in “ja, en“.

– Burgerinitiatieven worden krachtig gestimuleerd.

– De gemeente betrekt burgers bij de totstandkoming van beleid, hiervoor worden moderne communicatiemiddelen zoals sociale media gebruikt.

– Daar waar regels burgerinitiatieven in de weg staan, worden deze regels heroverwogen en indien mogelijk aangepast.